Підписка на букети
0800 3300 88

(Безкоштовно по Україні)

0
Публічна оферта

Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Фізична особа-підприємець Погребний І.О. (Далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про продаж товарів і надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

ТЕРМІНИ І Загальні положення.

Товари - квіти, квіткова продукція і предмети декору, послуги - надання в оренду предметів декору для урочистих заходів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, відповідно до законодавства України, щоб укласти цей Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://ukraflora.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та товари і послуги, які їм надаються.

Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Товарів і Послуг.

Сторони - Виконавець та Користувач.

Товари - зрізані, кімнатні квіти і предмети

Предмет договору.

Виконавець бере на себе зобов'язання продати Користувачеві квіти, квіткову продукцію і предмети декору, а також надати послуги з оренди декору для урочистих заходів. а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Товарів і Послуг.

Умови продажу товарів і надання послуг.

Товари, послуги та їх вартість відображені на сайті у відповідних розділах. Декору. Вид продаваної квіткової продукції може незначно відрізнятися від зображення, наданому на сайті. Це залежить від реальної наявності квітки на складі. При цьому колірна гамма і форма залишаються незмінними.

Доставка товару або орендованого предмета декору здійснюється на підставі заповненої форми замовлення, розділ «Доставка».

Акцептом даного Договору визнається повна оплата Клієнтом вартості відповідного Товару або Послуги і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

Порядок акцепту:

Користувач вибирає Товар або Послугу на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

Після вибору необхідного Товару або Послуги Користувач переходить в кошик і робить замовлення. При виборі безготівкової форми розрахунків - здійснює оплату.

При наданні послуги оренди предметів декору Користувач, крім вартості послуги, оплачує заставну вартість орендованого предмета декору. Заставна вартість повертається Користувачеві при поверненні неушкодженим предмета декору Виконавцю. Якщо цей предмет декору пошкоджений, то заставна вартість поверненню не підлягає.

З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.

Права і обов'язки Виконавця:

Виконавець має право: Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

Отримати за надані послуги і товари оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

Виконавець зобов'язується:

Надавати Користувачу товари і послуги в обсязі відповідно до цього Договору.

Права та обов'язки Користувача.

Користувач має право:

Отримати Товари та Послуги належної якості.

Користувач зобов'язується:

Своєчасно оплатити наданий товар або Послугу, встановлені цим Договором.

Повернути орендовані предмети декору непошкодженій. У разі пошкодження орендованого товару, заставна вартість не повертається.

Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору

Вартість послуг і порядок оплати.

Загальна вартість Товарів і Послуг відображена на сайті https://ukraflora.com.ua/, в кошику при підтвердженні замовлення.Вартість передбачених цим Договором Товарів і Послуг оплачується Користувачем в готівковій або безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, банківську картку або за допомогою оплати на сайті.

Повернення грошових коштів, помилково сплачених Користувачем, здійснюється протягом 2 (двох) тижнів з моменту оплати. Для повернення грошових коштів Користувач зобов'язаний надати інформацію, необхідну для цього: ІПН, реквізити розрахункового рахунку в банку (у разі якщо Банк користувачі не Приватбанк) або номер картки Приватбанку.

Відповідальність сторін.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем вимоги стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір.

Форс мажор.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

Форс-мажор настає, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

По згоді сторін;

Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

У випадках порушення Користувачем умов цього Договору.

В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Обробка персональних даних.

Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, использовани е, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

Термін дії оферти.

Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.Заключні положення.

Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

Місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця.Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

control call
control call
Заявка на ландшафтное благоустройство.
Вид работ:
control call
Товару немає в наявності, проте ви маєте можливість додати його
до списку очікування.
Як тільки товар з`явиться у продажу, на вашу почтову скриньку надійде повідомлення.
Ваш почтовый ящик:
Информация для магазина:
control call
control call